ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

coating
Elbow
part
stamping
warehouse
welding